Renato Umali Reyes Hospital of Bongabong

  • Head: Lolymar C. Rey
  • Office Hours: Monday - Sunday | 24 Hours
  • Location: Labasan Bongabong Oriental Mindoro
  • Email: rurhospital@bongabong.gov.ph

Mandate

        "Ang RUR Hospital ng Bongabong ay isang institusyon na itinayo, kawani, at may kagamitan para sa pagsusuri ng sakit; Pinahahalagahan ang integridad at personal na karangalan ng mga manggagawa sa kalusugan nito at ng mga kasapi ng pamayanan na pinagsisilbihan nito, igalang ang kanilang kagalingan."

Citizen Charter
Laboratory Section

Araw at Oras ng Serbisyo:

Out - Patient - Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon; (No Noon Break). Maliban sa mga regular holidays o mga tinakdang piyesta-opisyal

In-patients - Lunes hanggang Linggo mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon.


Sino ang puwedeng mabigyan ng serbisyo:

Lahat ng pasyenteng nangangailan ng serbisyong laboratoryo.

Sa mga eksaminasyong may kaukulang “fasting” o hindi pag kain o pag-inom: FBS – 8-10 oras na fasting o hindi pag kain o pag-inom Cholesterol, Triglyceride – 10 – 12 oras na fasting o hindi pag kain o pag-inom.


Ano ang dokumentong kailangan:

Laboratory Request (na may buong panganlan, eded, kasarian petsa at lagda ng doctor o nurse on duty)
Senior Citizen ID


Tagal ng Serbisyo

1 (isa) oras hanggang 2 (dalawa) oras depende sa uri ng eksaminasyon.Records and Admin. Section
Pagkuha ng Medicolegal Report

Araw at Oras ng Serbisyo:

Lunes hanggang Linggo (No Noon Break)
8:00AM hanggang 5:00PMSino ang puwedeng mabigyan ng serbisyo

ang mga pasyenteng may dalang request na magpapa medicolegal examinationAno ang dokumentong kailangan

Request Letter galing sa pulisTagal ng serbisyo

15 minuto Pagtanggap ng Request galing Pulis
30 minuto hanggang 1 oras Proseso ng pagsagawa ng eksaminasyon
24 oras para sa paggawa ng Medicolegal Report
15 minuto – Pag-claim ng Insurance Form at Clinical Abstract

Citizens CharterEmergency Room

Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Halaga Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Maaring Tumagal Ng
• Patient Emergency Room Record

• Patient Emergency Room Record
Sumunod at makipagtulungan sa Nurse on duty

Pumayag na masuri, laboratory/x-ray man o doctor

Maintindihan ang mga mungkahi at susunod sa mga sasabihin ng duty sa emergency room
Suriin ang pasyente, kuhanan ng mga mahahalagang impormasyon at kunin ang vital signs WALA 5 – 10 minuto Nurse, Midwife o Nursing Attendant on duty 10-15 minuto depende sa dami ng pasyente
I-classify ang pasyente ayon sa level of emergency, base sa Emergency Severity Index

Ipaliwanag sa pasyent o sa kamag-anak ang pagbigay prayoridad sa mga pasyenteng mas malala ang kundisyon
WALA 5 - 10 minuto Triage Nurse
Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Halaga Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Maaring Tumagal Ng
Base sa Emergency Severity Index (ESI) ang doctor ay pinahihintulutan na makita ang pasyente sa mga sumusunod na oras:

ESI 1: kaagad

ESI 2: 10 minuto

ESI 3: 30 minuto

ESI 4: 60 minuto

ESI 5: 2 oras
Ang klasipikasyong ito ay gagamitin lamang kapag marami at nagkasabay-sabay ang mga pasyente. Ito ay isang paraan upang ma-prayoridad ang pagtingin sa mga pasyente sapagkat iisa lamang ang naka-duty na doctor. Ito rin po basehan upang unahin ang pasyenteng mas kritikal na ang kundisyon kahit pa sya bagong dating, upang maiwasan ang lalong pagpangit ng kalagayan ng pasyente.
Patient Emergency Room Record Sumunod at makipagtulungan sa Nurse on duty at sa Physician on duty sa Emergency Room Pagdokumento at pagkuha ng history ng pagkakasakit

Pagsagawa ng comprehensibong pagsusuring pisikal sa pasyente

Pagbuo ng inisyal na diagnosis
WALA 20 - 30 minuto Physician on Duty/ Nurse on Duty Depende sa kundisyon ng pasyente, hanggang 1 oras
Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Halaga Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Maaring Tumagal Ng
Patient Emergency Room Record Sumunod at makipagtulungan sa Nurse on duty at sa Physician on duty sa Emergency Room Paglapat ng unang gamot (emergency treatment/ first aid), dokumantasyon ng mga ibinigay na gamot, Pagsagawa ng order ng doktor WALA 20-30 minuto Physician on Duty/ Nurse on Duty Depende sa kundisyon ng pasyente, hanggang 1 oras
Doctor’s Order Sheet, History and PE Form Sumunod at makipagtulungan sa Nurse on duty at sa Physician on duty sa Emergency Room 1) Ipaliwanag sa pasyente at kamag-anak ang dahilan kung bakit kailangang i-admit, pagkumpleto ng Doctor’s Orders at History and Physical Exam Form WALA 10 - 15 minuto Physician on Duty/ Nurse on Duty 15-20 minuto
Patient Chart Nurse’s Notes Form 2) Gagawin ng Nurse on duty and nasa Doctor’s order, kukumpletuhin ang Nurse’s Notes at patient chart WALA 60 – 120 minuto Nurse on duty Depende sa kundisyon ng pasyente maaari may mga test na kailangan
Nakumpletong in-patient chart 3) WALA Nurse on duty Maaaring magdagdag ng oras kung punuan ang ward
Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Halaga Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Maaring Tumagal Ng
Physicians Order Sheet


HAMA Form
Unawain at intindihin ang mga sinasabi ng Nurse on duty tungkol sa proseso ng paglabas sa ospital Kapag May Go Home Order:

A) Sundin ang may go home order ng doktor

Kapag Home Against Medical Advice (HAMA):

A) Ipaliwanag ng mabuti sa pasyente at kamag-anak ang maaaring maging epekto sa kalagayan o kalusugan ng pasyente ang paglabas nila ng ospital ng wala pang pahintulot ng doctor

B) Magpapirma ng waiver pagkatapos maipaliwanag
5 - 10 minuto depende sa order ng doktor

10 minuto

5 minuto
Nurse on duty


Physician on Duty/ Nurse on Duty
30 minuto


15 minuto


10 minuto
Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Halaga Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Maaring Tumagal Ng
Charge Slip


Billing Form
I-forward lahat ng charge slip sa Billing Section WALA 3 minuto Nursing Attendant on duty 5 minuto
Gawan ng billing statement ang nakatakdang lalabas na pasyente WALA 10-15 minuto Billing Clerk 30 minuto
Billing Statement


Billing Statement Philhealth Forms
Kunin and Billing statement at bayaran ang kaukulang halaga


Para sa may Philhealth, ibigay ang mga kaukulang dokumento at lagdaan ang mga nararapat na Philhealth forms
Ibigay ang Billing Statement sa kamag anak ng pasyente at sabihan na makipag ugnayan sa Cashier para sa pagbabayad

Kung may Philhealth, sabihan ang kamag-anak na ipasa na ang mga kaukulang dokumento sa Billing Section
Depende sa nakalagay sa Billing Statement


WALA
10 minuto


10 minuto
Cashier


Billing Clerk
15 minuto


15 minuto
Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Halaga Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Maaring Tumagal Ng
Clearance Form


Clearance Form
Kunin ang ibibigay na clearance para maipakita sa Ward Nurse on Duty Bigyan ng clearance ang pasyente matapos makapagbayad ng kanilang bill


sa mga Philhealth patients, bigyan ng clearance ang pasyente matapos maibigay ang mga kailangang dokumento at mapunan ang kailangang impormasyon at malagdaan ang forms
WALAWALA
10 minuto10 minuto
CashierBilling Clerk
15 minuto


15 minuto
Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Halaga Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Maaring Tumagal Ng
Discharge Plan Form

Prescription Form
Para sa may go home: Ipakita na Ward Nurse on Duty and Clearance Form at tanggapin ang Discharge Plan at tagubiling ng Pasyente

Para sa HAMA: Ipakita sa Ward Nurse on duty ang Clearance form at tanggapin ang riseta ng gamot
Gawan ng Discharge Plan at mga Tagubilin ang pasyente at ibilin sa mga kamag-anak

Gumawa ng riseta ng mga gamut na iinumin ng pasyente pag uwi ng bahay
WALAWALA
10 minuto10 minuto
Nurse on Duty/ Physician on Duty 15 minuto


15 minuto
Physicians Order Sheet

Charge Slip

Billing Form
Unawain at intindihin ang mga sinasabi ng Nurse on duty tungkol sa proseso ng paglabas sa ospital Sundin ang order ng doktor WALA 5 - 10 minuto Nurse on Duty 15 minuto
I-forward lahat ng charge slip sa Billing Section WALA 3 minuto Nursing Attendant on duty 5 minuto
Gawan ng billing statement ang pasyente WALA 10 - 15 minuto Billing Clerk 30 minuto
Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Halaga Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Maaring Tumagal Ng
Clearance Form

Clearance Form
Kunin ang ibibigay na clearance para maipakita sa Ward Nurse on Duty at sa Guard on Duty Bigyan ng clearance ang kamag-anak ng pasyente matapos makapagbayad ng kanilang bill

Kung may Philhealth and pasyenteng pumanaw, bigyan ng clearance ang kamag-anak matapos maibigay ang mga kailangang dokumento at mapunan ang kailangang impormasyon at lagda ang forms
WALAWALA
10 minuto10 minuto
Cashier


Billing Clerk
15 minuto


15 minuto
Clearance Form Ipakita sa Ward Nurse on duty at sa Guard on duty ang pirmadong Clearance Form para mailabas ang labi ng kamag-anak Payagang mailabas ang labi ng pasyente at i-release sa kamag-anak WALA 10 minuto Nurse on Duty/ Physician on Duty 15 minuto
Laboratory Section

Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Gastos
Lab. Request Form Ang pasyente ay pupunta sa laboratory section at ibibigay ang doctor’s request sa med. tech. o lab. clerk on duty Bibigyan ng med. tech./lab. clerk on duty ang pasyente o kasama ng pasyente ng charge slip para mabayaran sa cashier. 10 minuto Med. Tech. o Lab. clerk WALA
Charge Slip at Request Form Babayaran ng pasyente o kasama ng pasyente sa cashier at ipapakita ang kaukulang resibo sa med. tech o clerk on duty Tatanggapin ng med. tech. /clerk on duty ang resibo at bibigyan ng kaukulang instruksyon ang pasyente:

a) Urinalysis/fecalysis Bibigyan ng bote and pasyente para magsahod ng dumi o ihi

b) Eksamin ng dugo Papaupuin and pasyente sa extraction chair

c) Para sa pasyenteng naka admit sa ward:
Sasabihan ang kasama ng pasyente na ibalik ang lalagyan ng nakolektang ihi o dumi sa laboratory o antayin ang pag-ikot ng med. tech. on duty para makuhanan ng dugo ang pasyente
10 minuto Med. Tech. o Lab. clerk Depende ang halaga sa kung anong klaseng eksaminano test ang ipapagawa
Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Gastos
Official Receipt Sasailalim sa Blood extraction

Magbibigay ng “specimen” ang pasyente sa Med. tech on duty
Kukuhanan ng dugo ang pasyente

Tatanggapin ng med. tech. /clerk on duty ang ipinasang ihi o dumi at lalagyan ng tanda o label.
15 minuto


10 minuto
Med. Tech.


Med. Tech. o Lab. clerk
WALA
Susundin ng pasyente ang ipapagawa ng med. tech. on duty o dapat gawin bago isagawa ang eksaminasyon Gagawin ng med. tech. on duty ang eksaminasyon Urinalysis = 30 minuto

Fecalysis = 30 minuto

CBC/platelet count = 1 oras

Pregnancy Test = 30 minuto

HBsAg = 1 oras

Dengue Test = 1 oras
Med. Tech. WALA
Maghihintay ng iba pang instraksyon ang pasyente o kasama ng pasyente Bibigyan ng iba pang instraksyon ang pasyente o kasama ang pasyente at sasabihin kung kalian makukuha ang resulta 10 minuto Med. Tech. WALA
Records and Admin. Section

Pagkuha ng Medicolegal Report

Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Gastos
Para sa Medical Certificate
Request Letter Ibigay ang Request Letter galing pulis Kunin ang Request Letter 5 minuto On duty health personnel sa E.R. WALA
Patient Record Consent Form Ibigay lahat ng impormasyon at detalye na hinihingi at tinatanong ng hospital staff on duty Gawan ng Patient Record at papirmahin ng consent. Kung menor de edad ang kailangang i-eksamin, papirmahin ang magulang o guardian 5 minuto On duty health personnel sa E.R. WALA
Claim Slip Sunduin ang mga sasabihin ng hospital staff Bigyan ng instructions ang pasyente 5 minuto On duty health personnel sa E.R. WALA
Examination Notes Form Anatomical Sheet Sumunod sa sasabihin ng doctor para maisagawa ang eksaminasyon Isagawa ang pag eksamin sa pasyente 30 minuto – 1 oras Physician on duty WALA
Pagkatapos ng eksaminasyon ay pwede muna umuwi at bumalik kinabukasan.
Request Letter Bumalik sa Records Section at ipakita ang Request Letter Tignan ang Request Letter at kunin sa file ang Medicolegal Report 5 minuto Records Clerk WALA
Charge Slip Kunin ang charge slip at bayaran sa kahera. Bumalik sa Records Section matapos magbayad Gumawa ng charge slip at ibigay sa kliyente. Ituro ang kahera upang makapagbayad. 5 minuto Records Clerk Php 500.00
Medico-legal Report Ipakita ang resibo at pumirma sa logbook. Kunin Medicolegal Report Iabot sa kliyenta ang Medicolegal Report matapos lumagda sa logbook 5 minuto Records Clerk WALA
Out - Patient Section

Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Gastos
Out-patient ID Card, Patient Number at Patient Record Kunin ang record sa Records Section Para sa bagong pasyente:
Pagkumpleto ng tala ng pasyente tulad ng pangalan, edad, kasarian, tirahan at kaarawan para mabigyan ng ID card at magawan ng bagong record

Para sa dating pasyente:
Ipakita ang dating patient ID cardkung saan nakalagay ang dating numero para mahanap ang record
10 minuto Records Clerk/ Records Officer Users Fee
Php 20.00
Patient Record Consent Form Ibigay lahat ng impormasyon at detalye na hinihingi at tinatanong ng hospital staff on duty Gawan ng Patient Record at papirmahin ng consent. Kung menor de edad ang kailangang i-eksamin, papirmahin ang magulang o guardian 5 minuto On duty health personnel sa E.R. WALA
Patient Record Pumunta sa nurse o midwife o nursing attendant on duty sa out-patient section at sabihin ang problemang pangkalusugan Pagtala ng “chief complaint” at pagkuha ng vital signs ng pasyente tulad ng Blood Pressure, Pulse Rate, Respiratory Rate at Temperature

Sa mga Buntis: Fundic Height at Fetal Heart Tone
10 minuto Nurse, Midwife o Nursing Attendant on duty WALA
Patient Record

Lab. Request, Official Receipt
Magpapa-eksamin sa doctor on duty Titingnan at i-eksamin ng physician on duty

Kung kailangan, gagawa ng laboratory request upang mapa-eksamin ang ihi, dumi o dugo ng pasyente
10 minuto

30 minuto hanggang 1 oras
Physician on duty

Med. Tech. on duty
WALA
Kukuhanin ang riseta ng gamot at pakinggan ang mga tagubilin para sa pagpapagaling Gagawa ng riseta ng iinuming gamut ng pasyente at bibigyan ng mga tagubilin 10 minuto Physician, Nurse, Midwife o Nursing Attendant on duty WALA
Pharmacy Section

Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Gastos
Reseta Iaabot ng pasyente o kasama ng pasyent ang riseta na galling sa nurse on duty sa ward Kukunin ng “pharmacist “ ang reseta at aalamin kung ang nakareseta ay base sa listahan ng PNDF kung saan nakalista ang mga gamot na aprubado ng DOH. 10 minuto Pharmacist WALA
Charge Slip at Riseta Tatanggapin ng pasyente o kasama ng pasyente ang mga gamot at ibibigay sa nurse on duty sa ward Hahanapin ng Pharmacist ang mga kailangang gamot na nakasulat sa riseta 5 minuto Pharmacist WALA
Records and Admin Section

Pagkuha ng Birth Certificate / Death Certificate

Ano ang dokumentong kailngan: Para sa death certificate: Resibo at Discharge Clearance Sheet na merong tatak ng Bill Settled o Cleared

Tagal ng Resbisyo: 30 minuto

Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Gastos
Para sa Birth Certificate
Pre-form Kumuha ng pre-form at ilagay ang mga hinihinging detalye at impormasyon. Iabot sa Admin. Aide o Records Clerk Kunin ang pre-form at iba pang requirements. Ipabasa sa kliyente kung tama ang lahat ng nakasaad sa pre-form. 10 minuto Admin. Aide Records Clerk WALA
Birth Certificate Susundin ng kliyente ang ipapagawa at mag-antay habang gagawin o ita-type ang Birth Certificate I-type and Birth Certificate at palagdaan sa doctor na nagpaanak 15 minuto Admin. Aide Records Clerk WALA
Birth Certificate Kunin ang nalagdaan na Birth Certificate at i-file sa Local Civil Registrar ng Bongabong Iabot ang nalagdaang Birth Certificate 5 minuto Admin. Aide Records Clerk WALA
Para sa Death Certificate
Pre-form Kumuha ng pre-form at ilagay ang mga hinihinging detalye at impormasyon. Iabot sa Admin. Aide o Records Clerk Kunin ang pre-form at iba pang requirements. Hanapin ang record ng pasyenteng pumanaw. 10 minuto Admin. Aide Records Clerk WALA
Death Certificate Susundin ng kliyente ang ipapagawa at mag-antay habang gagawin o ita-type ang Death Certificate I-type ang Death Certificate at palagdaan sa doctor huling tumingin sa pasyente 15 minuto Admin. Aide Records Clerk WALA
Death Certificate Kunin ang nalagdaan na Death Certificate at i-file sa Local Civil Registrar ng Bongabong Iabot ang nalagdaang DeathCertificate 5 minuto Admin. Aide Records Clerk WALA
Records and Admin Section

Pagpapagawa ng Insurance Claim Forms (SSS, GSIS at iba pang Insurance) at Clinic Abstract

Araw at Oras ng Serbisyo: Lunes hanggang Biyernes (No Noon Break) 8:00AM hanggang 5:00PM

Sino ang puwedeng mabigyan ng serbisyo: ang mga pasyenteng natignan / nagamot / na-confine sa pagamutan na ito

Ano ang dokumentong kailangan: Insurance Claim Form

Tagal ng serbisyo: 15 minuto – Request para sa Insurance at Clinical Abstract; 3 working days – Proseso ng pagpapagawa; 15 minuto – Pag-claim ng Insurance Form at Clinical Abstract

Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Gastos
Para sa Medical Certificate
Insurance Claim Form Kumuha ng Request Form at ibigay kasama ang Insurance Form sa Records Clerk. Kunin ang Insurance Claim Form (kung ito ang kailangan) at bigyan Request Form ang kliyente. 5 minuto Records Clerk WALA
Request Slip Sulatan and Request Form at ilagay kung ano ang kailangang ipagawa Pasulatan sa kliyente ang Request Form 5 minuto Records Clerk WALA
Claim Slip Kunin ang Claim Slip at sundin ang bilin ng Records Clerk. Maaari ng umuwi. Bigyan ng Claim Slip ang kliyente at sabihan na makakatanggap ng text message na pwede na kunin ang Clinical Abstract o Insurance Claim Form 5 minuto Records Clerk WALA
Hintayinang text message mula sa Records Clerk
Pagkatanggap ng text message, magpunta at bumalik sa Records Section
Claim Slip Ipakita ang Claim Slip sa Records Clerk Tignan ang Claim Slip at kunin sa file ang Insurance Claim Form o Clinical Abstract 5 minuto Records Clerk WALA
Charge Slip Kunin ang charge slip at bayaran sa kahera. Bumalik sa Records Section matapos magbayad Gumawa ng charge slip at ibigay sa kliyente. Ituro ang kahera upang makapagbayad. 5 minuto Records Clerk Php 100.00
Medical Certificate Ipakita ang resibo at pumirma sa logbook. Kunin Insurance Claim Form o Clinical Abstract Iabot sa kliyenta ang Insurance Claim Form o Clinical Abstract matapos lumagda sa logbook. 5 minuto Admin. Aide Records Clerk WALA
Records and Admin Section

Pagkuha ng Medical Certificate/ Certificate of Confinement/ Certification as per record

Araw at Oras ng Serbisyo: Lunes hanggang Biyernes (No Noon Break) 8:00AM hanggang 5:00PM

Sino ang puwedeng mabigyan ng serbisyo: ang mga pasyenteng natignan / nagamot / na-confine sa pagamutan na ito

Ano ang dokumentong kailangan:
Para sa Medical Certificate -
OPD Card o Discharge Plan (Tagubilin)
Para sa Certificate of Confinement - Requesrt Slip
Certification as per Record - OPD Card o Discharge Plan (Tagubilin)

Tagal ng serbisyo: 30 minuto

Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Gastos
Para sa Medical Certificate
OPD Card o Discharge Plan Ibigay ang OPD Card o Discharge Plan Form sa Admin. Aide o Records Clerk. kunin and OPD Card o Discharge Plan at i-verify ang impormasyon tungkol sa pasyente. 10 minuto Admin. Aide Records Clerk WALA
Charge Slip Kunin ang charge slip at bayaran sa kahera. Bumalik sa Records Section matapos magbayad Gumawa ng charge slip at ibigay sa kliyente. Ituro ang kahera upang makapagbayad 10 minuto Admin. Aide Records Clerk Php 100.00
Medical Certificate Ipakita ang resibo at pumirma sa logbook. Kunin and Medical Certificate. I-type ang Medical Certificate at papirmahin sa doctor. Iabot matapos lumagda sa logbook 10 minuto Admin. Aide Records Clerk WALA
Para sa Certificate of Confinement
Hintayinang text message mula sa Records Clerk
Request Slip Kumuha ng Request Slip at sulatan ng impormasyon na hinihingi. Iabot sa Admin. Aide o Records Clerk Kunin and Request Slip at i-verify ang impormasyon tungkol sa pasyente 10 minuto Admin. Aide Records Clerk WALA
Charge Slip Kunin ang charge slip at bayaran sa kahera. Bumalik sa Records Section matapos magbayad Gumawa ng charge slip at ibigay sa kliyente. Ituro ang kahera upang makapagbayad. 10 minuto Admin. Aide Records Clerk Php 100.00
Certificate of Confinement Ipakita ang resibo at pumirma sa logbook. Kunin and Certificate of Confinement I-type ang Certificate of Confinement at papirmahin sa Records Officer. Iabot matapos lumagda sa logbook 10 minuto Admin. Aide Records Clerk WALA
Para sa Certification as per Record
OPD Card o Discharge Plan Ibigay ang OPD Card o Discharge Plan Form sa Admin. Aide o Records Clerk Kunin and OPD Card o Discharge Plan at i-verify ang impormasyon tungkol sa pasyente 10 minuto Admin. Aide Records Clerk WALA
Charge Slip Kunin ang charge slip at bayaran sa kahera. Bumalik sa Records Section matapos magbayad Gumawa ng charge slip at ibigay sa kliyente. Ituro ang kahera upang makapagbayad. 10 minuto Admin. Aide Records Clerk Php 100.00
Medical Certificate Ipakita ang resibo at pumirma sa logbook. Kunin and Certification as per Record Gawin ang Certification as per Record at pirmahan. Iabot matapos lumagda sa logbook 10 minuto Admin. Aide Records Clerk WALA
Medical/ Pedia. Ward

Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Halaga Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Maaaring Tumagal Ng
Out-patient ID Card, Patient Number at Patient Record, Sundin and mga sasabihin ng nurse on duty. 1) Pagsaayos ng hihigaan ng pasyente WALA 5 minuto Nurse, Midwife o Nursing Attendant on duty 30 minuto depende sa dami ng kailangang medical equipment ng pasyente
2) Ihanda ang mga kakailanganing equipment ng pasyente 10 - 15 minuto
3) Paghatid at paghiga ng pasyente sa kanyang kama 5 - 10 minuto
Patient Record
TPR Sheet
VS Sheet
Monitoring Sheet
Payagang ma-eksamin ng mga duty na health worker 4) Kukuhanan ng vital signs, NVS at I & O WALA 5 minuto Nurse, Midwife o Nursing Attendant on duty Depende sa kundisyon ng pasyente
Patients chart 5) Titingnan ng physician on duty 10-15 minuto Physician on duty
Physicians Order Sheet 6) I-verify and doctor’s order 15 minuto / patient Nurse on dutyy Depende sa order ng doktor
Medication Sheet Payagan ang Nurse na magbigay o magpa-inom ng gamot 7) Ihanda at ibigay ang kaukulang gamot Depende sa niresetang gamut at mga kailangang medical supplies Depende sa niresetang gamut at mga kailangang medical supplies Nurse on duty 5 minuto
Charge Slip 8) Gumawa ng charge slip para sa mga gamut na ibinigay
X-ray Request Form

Laboratory Request Form
Unawain at intindihin ang mga sinasabi ng Nurse on duty ukol sa gagawing eksaminasyon Ihanda ang Request Form para sa:
a. X-ray


b. Laboratory Exam
Depende ang halaga sa kung anong klaseng x-ray test o laboratory test ang ipapagawa 2-3 minuto


2-3 minuto
Nurse on duty 5 minuto


5 minuto
X-ray Request Form

Laboratory Request Form
Makikipag-ugnayan sa kinauukulang section na magsasagawa ng examinasyon WALA 10 - 15 minuto Nurse on duty 30 minuto
Physicians Order Sheet
HAMA Form
Unawain at intindihin ang mga sinasabi ng Nurse on duty tungkol sa proseso ng paglabas sa ospital Kapag May Go Home Order:
a) Sundin ang may go home order ng doktor

Kapag Home Against Medical Advice (HAMA):

Ipaliwanag ng mabuti sa pasyente at kamag-anak ang maaaring maging epekto sa kalagayan o kalusugan ng pasyente ang paglabas nila ng ospital ng wala pang pahintulot ng doctor
b) Magpapirma ng waiver pagkatapos maipaliwanag
WALA
WALA
5-10 minuto depende sa order ng doktor


10 minuto


5 minuto
Nurse on dutyPhysician on Duty/ Nurse on Duty
30 minuto


15 minuto


10 minuto
Charge Slip

Billing Form
I-forward lahat ng charge slip sa Billing Section WALA 3 minuto Nursing Attendant on Duty 5 minuto
Gawan ng billing statement ang nakatakdang lalabas na pasyente WALA 10 - 15 minuto Billing Clerk 30 minuto
Billing Statement


Billing Statement Philhealth Forms


Billing Statement
Kunin and Billing statement at bayaran ang kaukulang halaga


Para sa may Philhealth, ibigay ang mga kaukulang dokumento at lagdaan ang mga nararapat na Philhealth forms
Ibigay ang Billing Statement sa kamag anak ng pasyente at sabihan na makipag ugnayan sa Cashier para sa pagbabayad

Kung may Philhealth, sabihan ang kamag-anak na ipasa na ang mga kaukulang dokumento sa Billing Section
Depende sa nakalagay sa Billing StatementWALA
10 minuto


10 minuto
CashierBilling Clerk
15 minuto


15 minuto
Billing Statement Philhealth Forms

Clearance Form

Clearance Form
Kunin ang ibibigay na clearance para maipakita sa Ward Nurse on Duty Bigyan ng clearance ang pasyente matapos makapagbayad ng kanilang bill

sa mga Philhealth patients, bigyan ng clearance ang pasyente matapos maibigay ang mga kailangang dokumento at mapunan ang kailangang impormasyon at malagdaan ang forms
WALAWALA
10 minuto10 minuto
CashierBilling Clerk
15 minuto15 minuto
Discharge Plan Form


Prescription Form
Para sa may go home: Ipakita na Ward Nurse on Duty and Clearance Form at tanggapin ang Discharge Plan at tagubiling ng Pasyente

Para sa HAMA: Ipakita sa Ward Nurse on duty ang Clearance form at tanggapin ang riseta ng gamot
Gawan ng Discharge Plan at mga Tagubilin ang pasyente at ibilin sa mga kamag-anak

Gumawa ng riseta ng mga gamut na iinumin ng pasyente pag uwi ng bahay
WALAWALA
10 minuto10 minuto
Nurse on Duty/ Physician on Duty 15 minuto15 minuto
Physicians Order Sheet Unawain at intindihin ang mga sinasabi ng Nurse on duty tungkol sa proseso ng paglabas sa ospital Sundin ang order ng doktor WALA 5 - 10 minuto Nurse on Duty 15 minuto
Charge Slip I-forward lahat ng charge slip sa Billing Section WALA 3 minuto Nursing Attendant on Duty 5 minuto
Billing Form Gawan ng billing statement ang pasyente WALA 10 - 15 minuto Billing Clerk 30 minuto
Billing Statement


Billing Statement Philhealth Forms
Kunin and Billing statement at bayaran ang kaukulang halaga

Para sa may Philhealth, ibigay ang mga kaukulang dokumento at lagdaan ang mga nararapat na Philhealth forms
Ibigay ang Billing Statement sa kamag anak ng pasyente at sabihan na makipag ugnayan sa Cashier para sa pagbabayad

Kung may Philhealth, sabihan ang kamag-anak na ipasa na ang mga kaukulang dokumento sa Billing Section
Depende sa nakalagay sa Billing Statement


WALA
10 minuto


10 minuto
Cashier


Billing Clerk
15 minuto


15 minuto
Clearance Form Kunin ang ibibigay na clearance para maipakita sa Ward Nurse on Duty at sa Guard on Duty Bigyan ng clearance ang kamag-anak ng pasyente matapos makapagbayad ng kanilang bill

Kung may Philhealth and pasyenteng pumanaw, bigyan ng clearance ang kamag-anak matapos maibigay ang mga kailangang dokumento at mapunan ang kailangang impormasyon at lagda ang forms
WALA


WALA
10 minuto


10 minuto
Cashier


Billing Clerk
15 minuto


15 minuto
Clearance Form Ipakita sa Ward Nurse on duty at sa Guard on duty ang Clearance form para mailabas ang labi ng kamag-anak Payagang mailabas ang labi ng pasyente at i-release sa kamag-anak WALA 10 minuto Nurse on Duty/ Physician on Duty 15 minuto
Records and Admin Section

Pagkuha ng Medical Certificate/ Certificate of Confinement/ Certification as per record

Araw at Oras ng Serbisyo: Lunes hanggang Biyernes (No Noon Break) 8:00AM hanggang 5:00PM

Sino ang puwedeng mabigyan ng serbisyo: ang mga pasyenteng natignan / nagamot / na-confine sa pagamutan na ito

Ano ang dokumentong kailangan:
Para sa Medical Certificate -
OPD Card o Discharge Plan (Tagubilin)
Para sa Certificate of Confinement - Requesrt Slip
Certification as per Record - OPD Card o Discharge Plan (Tagubilin)

Tagal ng serbisyo: 30 minuto

Dokumentong Kailangan Kliyente/ Pasyente Nagbibigay ng Serbisyo Tagal ng Aktibidad Taong Nakatalaga Halaga
Para sa Out-Patient
Request Form Ang pasyente ay pupunta sa x-ray section at ibibigay ang doctor’s request sa x-ray tech. on duty. Tatanggapin ng x-ray tech. on duty ang request at iinterbyuhin ang pasyente at sasabihin ang mga preparasyon bago isagawa ang eksaminasyon. 10 minuto X-Ray Tech. WALA
Charge Slip at Request Form Tatanggapin ng pasyente o kasama ng pasyente ang charge slip at babayaran ang eksaminayon sa cashier. Bibigyan ng x-ray tech. on duty and pasyente o kasama ng pasyente ng charge slip para mabayaran sa cashier. 10 minuto X-Ray Tech. WALA
Maghihintay ng iba pang instraksyon ang pasyente o kasama ng pasyente. Bibigyan ng iba pang instraksyon ang pasyente o kasama ang pasyente at sasabihin kung kalian makukuha ang resulta. 10 minuto X-Ray Tech. WALA
Para sa In-Patient
Request FormCharge Slip at Request Form
Ang kamag-anak ng pasyente na naka-admit ay pupunta sa x-ray section at ibibigay ang doctor’s request sa x-ray tech. on duty.


Para sa walang Philhealth: Tatanggapin ng pasyente o kasama ng pasyente ang charge slip at babayaran ang eksaminayon sa cashier
Tatanggapin ng x-ray tech. on duty ang request at pupuntahan sa ward ang pasyente upang madala sa x-ray room at maisagawa ang eksaminasyon


Bibigyan ng x-ray tech. on duty ang pasyente o kasama ng pasyente ng charge slip para mabayaran sa cashier.
10 minuto X-Ray Tech. WALA
Susundin ng pasyente ang ipapagawa ng x-ray tech. on duty o mga paghahanda na dapat gawin bago gawin ang eksaminayon Gagawin ng x-ray tech. on duty ang eksaminasyon Depende sa hinihinging eksaminasyon X-Ray Tech. Depende ang halaga sa kung anong klaseng x-ray test ang ipapagawa
Maghihintay ng iba pang instraksyon ang pasyente o kasama ng pasyente Bibigyan ng iba pang instraksyon ang pasyente o kasama ang pasyente at sasabihin kung kalian makukuha ang resulta 10 minuto X-Ray Tech. WALA